Γλώσσα:

Διαχείριση – Συντονισμός έργων

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού έργων υιοθετώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις καθορισμένες ποιοτικές προδιαγραφές.

Η πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία των εξειδικευμένων στελεχών μας σε υψηλών απαιτήσεων έργα καθώς και η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών, μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες μελέτης και διοίκησης έργων κάθε είδους και κλίμακας (ιδιωτικά, δημόσια ή διεθνή έργα).

Στη διοικητική υποστήριξη έργου περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες, οι οποίες είναι δυνατόν να προσφερθούν είτε τμηματικά είτε στο σύνολο τους, σε ανάδοχους εκτέλεσης καθώς και σε φορείς υλοποίησης έργων:

 • Λεπτομερής σχεδιασμός έργου
 • Χρονικός προγραμματισμός
 • Οικονομοτεχνική μελέτη και αξιολόγηση
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών
 • Οργάνωση εκτέλεσης έργου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς πελάτη
 • Οργάνωση εμπλεκόμενων ομάδων
 • Συντονισμός τεχνικής διεύθυνσης έργου
 • Διαχείριση προμηθειών
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη έργου
 • Συντονισμός συναντήσεων και επικοινωνίας εμπλεκόμενων φορέων
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη
 • Προετοιμασία και υποβολή μηνιαίων αναφορών προόδου και σχετικών εκθέσεων
 • Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων

 


Σχετικά έργα