Γλώσσα:

Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: Χρηματοδότηση – γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC

Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 2η Προκήρυξη: Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC.

Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Έναρξη Υποβολών: 23/09/2019

Λήξη Υποβολών: 14/10/2019

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 €

Ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Ερευνητικό Έργο: 250.00,00 €

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 12 ή 24 μήνες

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας Ελλήνων Ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες έχουν υποβάλει ερευνητικές προτάσεις στις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) Starting Grant, Consolidator Grant ή Advanced Grant από το 2017 και μετά, έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης (βαθμός Α), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω μη επάρκειας του κατά την εκάστοτε Προκήρυξη διαθέσιμου προϋπολογισμού (εφεξής «η Πρόταση ERC»). Η Δράση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους/τις εν λόγω Ερευνητές/τριες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση του ερευνητικού τους έργου και να μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου την Πρόταση ERC (ή νεότερη εκδοχή αυτής) σε επόμενη προκήρυξη του ERC*

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΠ)

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες

ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια

ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την υποβολή των Προτάσεων απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • Γενικά στοιχεία προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου,
  • Πλήρης Πρόταση ERC σύμφωνα με την αντίστοιχη φόρμα υποβολής (ERC grant application: Parts A & B)
  • Δελτίο αξιολόγησης της Πρότασης ERC και λοιπά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την θετική βαθμολογία κατά τη διάρκεια του Β’ σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης από το ERC
  • Περιγραφή του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης.

Ο/Η ΕΥ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αναφέρει έως δύο (2) ονόματα επιστημόνων, οι οποίοι επιθυμεί να εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της Πρότασης που υποβάλλει.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των Προτάσεων διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αν κριθεί αναγκαίο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6 Ν. 4429/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δελτίο Αξιολόγησης της Πρότασης ERC

Υποβάλλεται το δελτίο αξιολόγησης από το ERC (Evaluation Report), το οποίο περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από το αντίστοιχο πάνελ αξιολόγησης και τα σχόλια των αξιολογητών.

Εξετάζονται τα εξής:

  • συνάφεια με την Πρόταση ERC και βαθμός, στον οποίο το προτεινόμενο Ερευνητικό Έργο προβλέπεται να βελτιώσει την Πρόταση ERC, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική σε επόμενη υποβολή
  • ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 2108994955 ή στο funding@katakoryfo.gr!