Γλώσσα:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Περιοχή υλοποίησης: 'Ολη η Eπικράτεια

Αριθμός πρωτοκόλλου: 582/73/A2

Προϋπολογισμός (€): 10.000.000,00 €

Προϋπολογισμός ανά έργο (€): 400.000,00 €

Έναρξη Υποβολής: 06/02/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/03/2018

Ημερομηνία καταχώρησης: 26/01/2018

Στόχοι

Η δράση έχει ως στόχους:

  • την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σ΄αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές,
  • την εστίαση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την Κίνα και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση,
  • την ανάπτυξη νέων γνώσεων - συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών -, την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων των δύο χωρών και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι
α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
β) επιχειρήσεις και
γ) Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις.: α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),
β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή Π.Δ. και επιχορηγούνται από το Κράτος, και  δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013

Για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση προβλέπεται ότι στις προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς, και ειδικότερα, υποχρεωτικά ένας (1) Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ή Λοιπός Φορέας που αντιμετωπίζεται ως Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων) και μία (1) επιχείρηση (ή Λοιπός Φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένου και του Συντονιστή φορέα.

Προύπολογισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ (Α.Π.: 1) Αττική 25,00%

2.500.000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

(Α.Π.: 1)

Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Β. Αιγαίο 15,00%

1.500.000€

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

(Α.Π.: 1)

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα 55,00%

5.500.000€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ (Α.Π.: 1Σ) Νότιο Αιγαίο 3,00%

300.000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

(Α.Π.: 1Σ)

Στερεά Ελλάδα 2,00%

200.000€

ΣΥΝΟΛΟ 100%

10.000.000€

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Η παρούσα Δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-20. ΕξΆ αυτών επιλέξιμοι τομείς είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

1. Αγροδιατροφή
2. Ενέργεια
3. Περιβάλλον
4. Μεταφορές
5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
6. Πολιτιστική κληρονομιά

Επιλέξιμες Δαπάνες
i. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:
α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ
Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
β) οι δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία
Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) δαπάνες προσωπικού,
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Η βασική έρευνα δε χρηματοδοτείται στην παρούσα Πρόσκληση

Δείκτες Εκροής

CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις
CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις
CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις
CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε οντότητες που ενισχύονται Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ)
CO25 Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ)
CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα Επιχειρήσεις
T4204 Αριθμός κοινών έργων Ε&Κ με φορείς άλλων χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε) Έργα
05801 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peerreviewed) Αριθμός
05802 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της Δράσης Αριθμός
05803 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Δράσης Αριθμός
05804 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT (Patent Cooperation Treaty) στο πλαίσιο της Δράσης Αριθμός

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας- Κίνας, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του ερευνητικού έργου. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 06/02/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 30/03/2018 και ώρα 16:00.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόταση πατήστε εδώ.

Πηγή: antagonistikotita