Γλώσσα:

Β’ κύκλος της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Προκηρύχθηκε ο Β΄ κύκλος της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ» με τη συγχρηματοδοτηση της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Έναρξη ηλεκτρονικών υποβολών: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών: Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 16:00.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει στην:

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

 

Κατηγορίες Παρεμβάσεων και Δικαιούχοι

Τέσσερις (4) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις:
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ)

Υλικά - Κατασκευές , Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές, Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα , Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια , Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
 • δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014)
 • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Β’ Κύκλου ανέρχεται σε 200.000.000€ και κατανέμεται ως εξής:

1

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων όλων των κύκλων κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α. Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

β. Ερευνητικοί Οργανισμοί:

Μέγιστος προϋπολογισμός

Παρέμβαση

Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός

Αίτησης Χρηματοδότησης

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 600.000€
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών 2.000.000€
IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα , πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας

3

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα , πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

4

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει υπό προϋποθέσεις:

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματικ ή ανάπτυξη και μελέτες σκ οπιμότητας.

5

Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη (για έργα με Σφραγίδα Αριστείας για Φάση Β - SME 2) ή και μελέτες σκοπιμότητας (για έργα με Σφραγίδα Αριστείας για Φάση Α - SME 1).

6

Ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η δικαιούχος της ενίσχυσης επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3):

 1. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
 2. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
 3. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το τρία (3.00) για όλες τις παρεμβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορίζονται και ελάχιστες αποδεκτές βαθμολογίες ανά κριτήριο και ανά παρέμβαση.

Σώρευση: Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

 • Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρηση.
 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

 

Σχετικά αρχεία

Πηγή: gsrt.gr