Γλώσσα:

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

DAZUVWO0HJΣτον τομέα της Συμβουλευτικής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ παρέχει, μέσω των έμπειρων στελεχών και του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών της, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, αναπτυξιακής πολιτικής και αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και υπεύθυνη συμβουλευτική υποστήριξη σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς και από τον Αναπτυξιακό Νόμο, αναλαμβάνοντας κάθε στάδιο, από την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασης μέχρι την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και της εκταμίευσης από το φορέα χρηματοδότησης.

Υποστηρίζουμε ολοκληρωμένα, συμπράξεις φορέων διαφορετικών κρατών μελών της Ε.Ε. στο ερευνητικό και επενδυτικό τους έργο, ιδιώτες που στοχεύουν στη δημιουργία νέας επιχείρησης, υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που σχεδιάζουν να επεκταθούν ή να εκσυγχρονιστούν καθώς και Οργανισμούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και καθοδηγεί τους πελάτες της αξιόπιστα και αποτελεσματικά στην αξιοποίηση των κατάλληλων ευκαιρίων χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο ολοκληρωμένης υποστήριξης παρέχονται:

  •   Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
  •   Προαξιολόγηση και εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  •   Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
  •   Σύνταξη και υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση
  •   Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Σχετικά έργα