Γλώσσα:

Νέα

Περισσότερες από 29.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση στην Δράση ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – Επανακατάθεση αιτήσεων που απορρίφθηκαν

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 30/07/2021 η διαδικασία υποβολών αιτήσεων για δύο σημαντικές Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), που έχουν  ως σκοπό να υποστηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID19 και στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα η  Δράση, «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»…
Περισσότερα...

12η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη  (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πέντε (5) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 339.836,92 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 306.712.908,79 ευρώ.…
Περισσότερα...

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις στη Δράση «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19» του Δήμου Πειραιά

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Δήμος Πειραιά 32022/514/03.08.2021) της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19» του Δήμου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Περισσότερα...

ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2021 Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/08/2021 και ώρα 08:00 Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/10/2021 και ώρα 15:00 Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Κωδικός Πρόσκλησης: 143 Προϋπολογισμός: 13.140.000,00 ευρώ.   Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης και σε Ερευνητικούς Φορείς του Αρθρου 13Α του…
Περισσότερα...

Επικαιροποίηση καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση  επικαιροποίησης καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β κύκλος)».   Η επικαιροποίηση του καταλόγου των μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων αφορά χίλια τριακόσια εξήντα δύο (1.362) ερευνητικά έργα, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 908,141,367.76 ευρώ λόγω…
Περισσότερα...

2η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων πενήντα εννέα (59) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 443.812,59 ευρώ λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται δύνανται…
Περισσότερα...

16η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη έκτη (16η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκατόν εξήντα (160) επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 10.833.796,24 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 442.154.066,25 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Περισσότερα...

25η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε η εικοστή πέμπτη (25η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τριάντα δύο (32) ερευνητικών έργων/πράξεων με δημόσια δαπάνη 24.132.880,10 ευρώ του B' Κύκλου της Δράσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 590.964.255,16 ευρώ και αφορά το σύνολο…
Περισσότερα...

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με: Τη συμπληρωματική ένταξη εκατόν εξήντα (160) αιτήσεων χρηματοδότησης επιπλέον δημόσιας δαπάνης 1.486.243,88 ευρώ. Την τροποποίηση τριών (3) αιτήσεων χρηματοδότησης της πρώτης Απόφασης Ένταξης για την ορθή αποτύπωση της δημόσιας δαπάνης αυτών, με…
Περισσότερα...

4η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την ένταξη πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (544) έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.150.464,03 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα…
Περισσότερα...

4η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων δύο χιλιάδων εβδομήντα μίας (2.071) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 17.068.356,77 ευρώ,  λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση…
Περισσότερα...

Κρατική ενίσχυση 20 εκατ. σε μελισσοκόμους και χοιροτρόφους

Κονδύλι 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή έκτακτης κρατικής ενίσχυσης σε Έλληνες μελισσοκόμους και χοιροτρόφους της μαύρης φυλής χοίρων, ενώ πλέον αναμένεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους δικαιούχους, με καταληκτική ημερομηνία την 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ποσό ενίσχυσης για…
Περισσότερα...

1η τροποποίηση της Δράσης «Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας» των ΠΕΠ Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Αττικής 2464/ΕΦΔ 452/22.07.2021) τροποποίησης της Δράσης «Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας» των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Περισσότερα...

Δύο προγράμματα συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα

Πρόγραμμα 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιδημίας του κορωνοϊού και πρόγραμμα 20 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη εφημερίδων, περιοδικών, περιφερειακών παρόχων υπηρεσιών μέσων και ραδιοφωνικών σταθμών στο πλαίσιο της εκδήλωσης κορωνοϊού Πρόγραμμα 130 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της…
Περισσότερα...

Από 1η Ιουλίου αιτήσεις για επιδότηση επενδύσεων οινοποιείων έως 350.000

Το πρόγραμμα αυτό αφορά σε επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 και εστιάζει σε αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων. Δικαιούχοι της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο…
Περισσότερα...