Γλώσσα:

Πιστοποιήσεις

 

Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των εργασιών της κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 αποτελεί διεθνές πρότυπο, με βάση το οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ έχει πιστοποιηθεί βάσει του παραπάνω προτύπου αποδεικνύοντας μεταξύ άλλων την σωστή οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 αποτελεί το εθνικό πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιεί μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας. Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ είναι πιστοποιημένη βάσει του παραπάνω προτύπου, αποδεικνύοντας μεταξύ άλλων ότι εκτελεί με συνέπεια και αξιοπιστία τις υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχει και  ικανοποιεί τις σχετικές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.