Γλώσσα:

Πιστοποιήσεις

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των εργασιών της κατά ISO 9001:2015. Το ISO 9001:2015 αποτελεί διεθνές πρότυπο με βάση το οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί βάσει του παραπάνω προτύπου αποδεικνύοντας μεταξύ άλλων τη σωστή οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Επίσης, έχει πιστοποιηθεί με το ΕΛΟΤ 1435:2009, το εθνικό πρότυπο βάσει του οποίου καθορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητα παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών επικοινωνίας.

H εταιρεία διαθετεί ακόμα, επίσημη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Τέλος, η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ είναι μέλος του ΣΕΕ (Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας), μιας ανεξάρτητης αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας στην εμπορική επικοινωνία, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας.

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο