Γλώσσα:

ΠΕΠ Αττικης 2014-2020: Προωθηση Επιχειρηματικοτητας μεσω Δημιουργιας Συνεργατικων Σχηματισμων Καινοτομιας

Ενεργοποιήθηκε η Δράση 3.1.1.1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.600.000€

Χρονική διάρκεια έργων: έως 36 μήνες

Μεγιστος Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης έως: 300.000€

Μέγιστος συνολικός Προϋπολογισμός: 1.200.000€

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το διάστημα από 09/10/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 11/01/2019 ώρα 15:00.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, στους εξής τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής:

 • Οικονομία των αναγκών
 • Γαλάζια Οικονομία
 • Δημιουργική Οικονομία

«Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα/ που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει σωρρευτικά:

 • πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες - γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,
 • πως η ως άνω παροχή η μεταφορά υπηρεσιών γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό
 • την συμμετοχή στον συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης
 • οι ως άνω συνεργαζόμενες ΜΜΕ κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με το Παράστημα ΧΙ της πρόσκλησης
 • την νομιμοποίησή του ως οντότητα,

Ανεξάρτητα μέρη - εταίροι τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται να είναι επιχειρήσεις και λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες

 

Ένταση της ενίσχυσης

Είδος Ενίσχυσης Ένταση Ενίσχυσης
Ενισχύσεις για την κατασκευή ή την αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού) Έως 55%
Ενισχύσεις λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών Έως 50%

 

Τι χρηματοδοτείται

1) Επενδυτικές Δαπάνες σε:

 • Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
 • Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως διπλώματα ευρεσυτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know-how), πρότυπα, σχέδια
 • Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα
 • Δαπάνες ανάπτυξης.

2) Λειτουργικές Δαπάνες: Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά με:

 • το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων
 • την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού
 • τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης,εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ /ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κ.Δ.1. Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Έως € 100.000
Κ.Δ.2. Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού Έως 30%
Κ.Δ.3. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού Έως 40%
Κ.Δ.4. Δαπάνες προσωπικού Έως 40%
Κ.Δ.5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες Έως 25%