Γλώσσα:

ΠΕΠ Ηπείρου: Ενισχυση των ΜΜΕ για επενδυσεις τεχνολογικου εκσυγχρονισμου και εξοικονομησης ενεργειας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020.

Συνολικός Προϋπολογισμός 5.000.000€

Ένταση ενίσχυσης: 60%

Χρονική διάρκεια έργων: έως 2 έτη και  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης 80.000,00 € έως 330.000€

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το διάστημα από 21/11/2018 ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/02/2019 ώρα 15.00

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Yφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης προϊόντων πρωτογενή τομέα, της βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της νεανικής επιχειρηματικότητας, υγείας – ευεξίας.

Η δράση αφορά επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ΜΜΕ:

  • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
  • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

2

Επικοινωνήστε με την εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση.