Γλώσσα:

Δημοσίευση Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

1

ΣΤΟΧΟΙ

- οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» σκοπεύουν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας,

- η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης, τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές (open labs).

Δικαιούχοι των δράσεων, οι οποίοι συμπράττουν μεταξύ τους είναι :

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’ και ‘Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων’,

β) ‘Επιχειρήσεις’ και

γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται, ανάλογα με την ειδική δράση, από σύμπραξη:

  • Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη ερευνητικών οργανισμών, είτε
  • Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπράξεων ανά ειδική δράση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

pinakas_1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός ανά ειδική δράση και υποβαλλόμενη αίτηση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

pinakas_2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρα 25 και 30 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
  • δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) για ερευνητικούς φορείς και για ΜΜΕ
  • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

*** Υποχρεωτικές δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων Οργανισμών Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων είναι, υπό προϋποθέσεις, 100%

Οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα, κατηγορία έρευνας και μέγεθος επιχείρησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα τρία (3) κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Α. Αξιοπιστία των δικαιούχων και ικανότητα υλοποίησης του έργου (συντελεστής βαρύτητας 25%)

Β. Επιστημονική ποιότητα και τεχνολογική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (συντελεστής βαρύτητας 40%)

Γ. Επιπτώσεις - Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (συντελεστής βαρύτητας 35%)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστη μα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων έργων θα πρέπει να είναι από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξι (36) μήνες.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης των έργων.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόταση πατήστε εδώ

Πηγή: antagonistikotita