Γλώσσα:

Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και Digital Marketing)», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» (ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο») του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τετάρτη 24/07/2020 στις 15:00

 

Χρονοδιάγραμμα δράσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται στα 2.500.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 50.000€.

 

Στόχος της δράσης

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

 

Δικαιούχοι της δράσης

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Τομείς προτεραιότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να αφορούν στα ακόλουθα:

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, οι οποίοι είναι:

 • Αγροδιατροφή,
 • Τουρισμός –Φύση –Πολιτισμός

Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορία Δαπάνης 1: Εξοπλισμός

 • Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α.)40%
 • Εξυπηρετητές (Servers)
 • Εξοπλισμός δικτύων (Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.)
 • Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.)

 

Κατηγορία δαπάνης 2: Λογισμικό

 • Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων
 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ.
 • Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.)
 • Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)
 • Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office –Point of Sales)
 • Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών
 • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές –πελάτες
 • Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)
 • Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)
 • Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version)
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης καιηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας - δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό (60% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογή

 

Κατηγορία δαπάνης 3: Συστήματα Αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)

 • Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού. Περιλαμβάνονται: Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας, Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών, Συστήματα ελέγχου χώρου, Συστήματα ασφαλείας, Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης. Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (60% του κόστους αγοράς του συστήματος).

 

Κατηγορία δαπάνης 4: Υπηρεσίες

 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα Social media
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου τουηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

 

Χρήσιμα αρχεία

Περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στο 2108994955 ή στο funding@katakoryfo.gr