Γλώσσα:

RIS3Crete-3: Δραση 1.b.3 «Ερευνα και αναπτυξη απο ΜΜΕ, σε τομεις της RIS3Crete»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.b.3 «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο συνολικό π/υ 400.000€

Συγκεκριμένα:

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.500.000,00 €

Χρονική διάρκεια: έως 36 μήνες

Προϋπολογισμός έργων

Αριθμός ΜΜΕ που συμμετέχουν Ανώτατος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Μία (1) ΜΜΕ επιχείρηση 100.000,00€
Δύο (2) ΜΜΕ επιχειρήσεις 200.000,00€
Τρείς (3) ΜΜΕ επιχειρήσεις 300.000,00€
Τέσσερις (4) ή περισσότερες ΜΜΕ επιχειρήσεις 400.000,00€

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το διάστημα από 22/10/2018 έως 31/1/2019 ώρα 15:00 μ.μ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα που προωθούν την ενσωμάτωση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και την ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ.

Βασικός στόχος της δράσης 1.b.3 «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό την μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου που έχει αναλάβει.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από το Δικαιούχο Φορέα και έχει την γενική εποπτεία του τμήματος του έργου, που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Φορέας του.

Ο Συντονιστής Φορέας του έργου, είναι η επιχείρηση (κατά προτίμηση η επιχείρηση με τη μεγαλύτερη βαρύτητα συμμετοχής σε περίπτωση που συμμετέχουν περισσότερες της μίας επιχείρησης) και είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στοχεύεται η στήριξη συνεργατικών σχημάτων στους παρακάτω θεματικούς τομείς της RIS3Crete:

  • Αγροδιατροφικός τομέας
  • Πολιτιστικός – Τουριστικός τομέας
  • Περιβαλλοντικός τομέας
  • Τομέας ενέργειας

Χωρίς τίτλο

Οι Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και το μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας : Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών (σε ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου ή μέγιστο ποσό €) ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 

ΕΚ 651/2014, Άρθρο 25 – Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης

1. Δαπάνες προσωπικού
1.1 Δαπάνες ήδη απασχολούμενου προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας 40%
1.2 Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – μισθωτή σχέση εργασίας 65%
1.3 Δαπάνες προσωπικού με ΔΠΥ/ανάθεση έργου 65%
 

2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

50%
2.1 Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
2.2 Δαπάνες για αγορά Λογισμικού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 

3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

30%
3.1 Δαπάνες κτιρίων που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου
3.2 Δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες (αφορά γήπεδα)
 

4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη.

4.1 Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 40%
4.2 Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων 20%
4.3 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη 15%
 

5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσα αποτελέσματα του έργου

5.1 Δαπάνες ταξιδιών 5%
5.2 Δαπάνες δημοσιότητας 5%
5.3 Αναλώσιμα 15%
5.4 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή 7%
5.5 Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία. 10%
5.6 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 5%
5.7 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες 15% (επί του προσωπικού κατ. 1)
 

6. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας

10%
6.1 Δαπάνες διεξαγωγής – εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας
ΕΚ 651/2014, Άρθρο 28 – Δαπάνες για έργα καινοτομίας ΜΜΕ
 

7. Δαπάνες διπλωματών ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,

7.1 Δαπάνες για απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού 50%
 

8. Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό του έργου

60%
 

9. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

≤15.000

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α : 30% – ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β : 30% – ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ : 40%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 3 σε όλα τα κριτήρια