Γλώσσα:

Παράταση για το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα»

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

 

Ταυτότητα Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών.

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

50.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

55.000€ έως 400.000€

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία και αποδεικνύουν τη δυνατότητα για  Ιδιωτική Συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Κάνουμε προαξιολόγηση της επιχείρησής σας εδώ! 

PDF-download-icon

Αναμένουμε το συμπληρωμένο έντυπο στο email s.gouliou@katakoryfo.gr

 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της

- από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,

- από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα

- από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα

Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 1. 2 τουλάχιστον γλώσσες
 2. Mobile responsive
 3. Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
 1. φιλοξενία (hosting, collocation)
 2. σύνδεση στο διαδίκτυο
 3. ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 4. ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 5. ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 6. μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Κατανομή Προϋπολογισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 31.413.393
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 6.649.874
Αττική 8.903.082
Στερεά Ελλάδα 1.450.881
Νότιο Αιγαίο 1.582.770
ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη: 31 Οκτωβρίου 2018

Περιορισμοί: De Minimis (έως 200.000 ευρώ επιχορήγηση μέσα σε μια τριετία- τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη πριν από την έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης).

Τροποποίηση Προκήρυξης "Ψηφιακό Άλμα"

Συχνές Ερωτήσεις

Πηγή: antagonistikotita