Γλώσσα:

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας – SPECTRAtech Α.Ε.

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας – SPECTRAtech Α.Ε.

Project Associates
 • SPECTRAtech Α.Ε.

Περιοχή/Χώρα
 • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2020-2021

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η SPECTRAtech Α.Ε. προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας (e-platform) που ανέλαβε στο πλαίσιο της σύμβασής της με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) για το έργο «3EM-Evaluating Energy Efficiency Measures».

Το έργο 3ΕΜ, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020», αφορούσε στην αξιολόγηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια και ειδικότερα σε σχολεία της διασυνοριακής περιοχής.

Στόχος του έργου ήταν η εφαρμογή των μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια τα οποία διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή των συνόρων μεταξύ ΠΓΔΜ- Ελλάδας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε δημόσια κτίρια (εργαζόμενοι δήμων και της εκπαίδευσης) με σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων της Ε.Ε. αλλά και την ευαισθητοποίηση των χρηστών (ειδικά των μαθητών) σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το εταιρικό σχήμα αποτελούνταν από το Δήμο Valandovo, το Δήμο Σερρών, το Δήμο Radovish, το Ωδείο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων.

Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν 20 μήνες με ημερομηνία έναρξης τη 22/06/2018.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας (e-platform).

Στο πλαίσιο του έργου ζητήθηκε η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας (e-platform) που θα χρησιμοποιεί PHP 5.6 ή ανώτερη έκδοση για τα server side scripts και javascript για τα client side scripts, η οποία θα διαχειρίζεται τα ανακτημένα δεδομένα (σήματα εγκατεστημένων μετρητών) από τους servers 4 κτιρίων (2 στην Ελλάδα και 2 στην ΠΓΔΜ).

Η αποθήκευση των εισερχόμενων δεδομένων θα γίνεται σε database MySQL v5 ή ανώτερη έκδοση, στην οποία θα αποθηκεύονται τα προς επεξεργασία και ανάλυση δεδομένα. Όλα τα λογισμικά θα εκτελούνται σε διακομιστή ευθύνης του Αναδόχου.

Η διαδικασία της αποθήκευσης πραγματοποιείται από τον κάθε συνδεδεμένο φορέα (ιδιοκτήτη κτιρίου- εταίρο του έργου), ο οποίος θα πρέπει να παρέχει μία ομοιόμορφη απεικόνιση των μετρούμενων σημάτων ώστε αυτά να αποθηκεύονται σε έναν πίνακα (Πίνακας Εισαγωγής) που θα βρίσκεται στο διακομιστή ευθύνης του Αναδόχου, το σχήμα του οποίου θα αποτελεί μερος του παραδοτέου του Αναδόχου. Ο Πίνακας Ανάλυσης θα προκύπτει μετά απο επεξεργασία των δεδομένων του Πίνακα Εισαγωγής και ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τυχόν μετατροπή/τροποποίηση των δεδομένων. Σε περίπτωση μαζικής αποστολής των δειγμάτων, αυτά θα πρέπει να διαχωρίζονται με σαφή τρόπο στα επιμέρους σήματα και να δημιουργούν ισάριθμες εγγραφές.

Η πλατφόρμα δεν έχει περιορισμό ανάκτησης δεδομένων από οποιοδήποτε είδος εγκατεστημένου μετρητή/αισθητήρα σε κάθε ένα από τα 4 κτίρια, εφόσον αυτά τα δεδομένα / τιμές μεταδίδονται στον εξυπηρετητή ιστού και κατά συνέπεια αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων (δίνεται η δυνατότητα πιθανής επέκταση της πλατφόρμας με επιπλέον σήματα στο μέλλον). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να ανακτά τα αποθηκευμένα δεδομένα για ανάλυση και απεικόνιση. Επιπλέον, μέσω ειδικής ανάλυσης, μπορεί να προτείνει πιθανές δράσεις-μέτρα στους χρήστες προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος των λογαριασμών των 4 προαναφερόμενων κτιρίων.

Η πλατφόρμα αρχικά αντλεί δεδομένα/σήματα από 2 κτίρια στην Ελλάδα (Ωδείο Φλώρινας και κτίριο Λυκείου Προβατά Σερρών) και 2 κτίρια στην ΠΓΔΜ (Δημοτικό σχολείο στο Radovish και Νηπιαγωγείο στο Valandovo), με δυνατότητα επέκτασης του αριθμού των κτιρίων και των σημάτων στο μέλλον. Τα εν λόγω κτίρια είναι εφοδιασμένα με έξυπνους μετρητές (αναλυτές ρεύματος, αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας, θερμικής κατανάλωσης κα) και server. Τα αποθηκευμένα δεδομένα σχετίζονται με κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένα θερμοκρασίας, υγρασίας, ηλεκτρικών απωλειών, παραγόμενης ηλεκρικής ενέργειας από ΦΒ κτλ. Τα ανακτημένα δεδομένα οπτικοποιούνται σε ειδικό dashboard με χρήση on line γραφημάτων.

Οι κύριες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ήταν οι εξής:

 • Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον μπορεί να είναι εύκολα κατανοητό ώστε να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τους τελικούς χρήστες.
 • Η πλατφόρμα να υποστηρίζει ρόλους με δικαιώματα ώστε η πρόσβαση του κάθε χρήστη να είναι ελεγχόμενη. Για το λόγο αυτό, τόσο η διαχείριση, όσο και η ανάλυση και η απεικόνιση των πληροφοριών, γίνεται μέσα από ένα ελεγχόμενης πρόσβασης διαχειριστικό περιβάλλον (λειτουργία σύνδεσης χρήστη login).
 • Κύρια γλώσσα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η αγγλική. Μόνο η σελίδα υποδοχής θα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και στη γλώσσα της ΠΓΔΜ.
 • Φιλοξενία σε διακομιστή ιστού (web server).
 • Ανάπτυξη απαραίτητων APIs για την ανάκτηση αποθηκευμένων δεδομένων / τιμών από τους διακομιστές των κτιρίων.
 • Οπτικοποίηση δεδομένων σύμφωνα με αποθηκευμένα δεδομένα / τιμές.
 • Δυνατότητα ανάκτησης τιμών από διάφορα κτίρια (υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σήματα από διάφορους αισθητήρες και έξυπνους μετρητές).
 • Οπτικοποίηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, όπως kWh / m3, kWh / τόνο (ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από τα κτίρια)
 • Ανάκτηση και απεικόνιση ιστορικών δεδομένων που μπορούν να εξαχθούν σε υπολογιστικά φύλλα (π.χ. xls, csv) καθώς και για επεξεργασία εκτός σύνδεσης.
 • Υπάρχει mobile έκδοση της πλατφόρμας (όχι responsive αλλά ανεξάρτητη όψη) φιλική σε φορητές
  συσκευές όπως smartphones, tablets κλπ. με αυτόματη αναγνώρισή τους.
 • Παρακολούθηση ενεργειακού κόστους (οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν την αξία του κόστους / kWh).
 • Υπολογισμός Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (υπολογισμοί αποφυγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με τη χρήση ενδεικτικών συντελεστών.
 • Προγνωστική ανάλυση για την ανάλυση των τάσεων κατανάλωσης (όπου είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων).
 • Ειδοποιήσεις για ενδεχόμενες αστοχίες (π.χ. μείωση στάθμης πετρελαίου θέρμανσης, χρήση υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ορισμένα τμήματα κτιρίων κ.λπ.) μέσω καταγραφών σε database.
 • Η πλατφόρμα περιέχει ένα Admin Panel όπου ο διαχειριστής μπορεί να αλλάζει μόνος του τα κείμενα της αρχικής σελίδας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα σχετικά Links και γενικότερα να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ενημέρωση του υλικού.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έπρεπε να είναι σε θέση να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες (εκπαίδευση σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων) σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κλπ., συνεπώς έπρεπε επιπλέον να έχει:

 • Διαθέσιμο ηλεκτρονικό υλικό για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, την αναβάθμιση χρήσης ενέργειας και τη σχετική νομοθεσία (ΕΕ, Ελλάδα, ΠΓΔΜ).
 • Πληροφορίες για επερχόμενα γεγονότα που σχετίζονται με την ενέργεια.
 • Διαθέσιμα ερωτηματολόγια για τους χρήστες που θα μπορούν να ελέγχουν τις γνώσεις τους για την ενεργειακή απόδοση και τις ΑΠΕ.
 • Η πλατφόρμα να είναι προσβάσιμη μέσω ενός συνδέσμου από τον επίσημο ιστότοπο του έργου.

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο