Γλώσσα:

Δημιουργία ενημερωτικού βίντεο στο πλαίσιο του MetroHESS – ΚΑΠΕ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Δημιουργία ενημερωτικού βίντεο στο πλαίσιο του MetroHESS – ΚΑΠΕ

Project Associates
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Περιοχή/Χώρα
 • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2021

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον Έργου

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προχώρησε στη ανάθεση δημιουργίας ενημερωτικού βίντεο στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου MetroHESS.

Το έργο MetroHESS υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας», συγχρηματοδοτείται και χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) με κωδικό χρηματοδότησης 03SF0560A, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες.

Σκοπός του ερευνητικού έργου MetroHESS είναι η ανάπτυξη Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας προκειμένου για την αξιοποίηση της ενέργειας Αναγεννητικής Πέδησης των τραίνων του μετρό της Αθήνας. Η ανακτώμενη, κατά την πέδη των τραίνων, ενέργεια αφού θα αποθηκεύεται στο Υβριδικό Σύστημα, προορίζεται να τροφοδοτεί φορτία βάσης όπως συστήματα φωτισμού και μεταφοράς επιβατών, τα οποία και αποτελούν μεγάλους καταναλωτές για την εταιρία λειτουργίας του μετρό. Προκειμένου για το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του εν λόγω συστήματος, θα διεξαχθούν μετρήσεις του δυναμικού της ενέργειας αναγεννητικής πέδησης επί των συρμών και του συστήματος έλξης καθώς και ενεργειακές επιθεωρήσεις εντός επιλεγμένων σταθμών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας. Με σκοπό την μέγιστη απόδοση του συστήματος θα απαιτηθεί συνδυασμός συσσωρευτών ενέργειας διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, καθώς και θα αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας. Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα αξιολογηθεί για την λειτουργικότητα του και την οικονομική βιωσιμότητα του. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα στον τομέα των Μεταφορών.

Αντικείμενο του έργου είναι:

 • Μείωση της καταναλλισκόμενης ενέργειας των σταθμών εφόσον μέρος του φορτίου βάσης θα καλυφθεί από την αποθηκευμένη ενέργεια στο Υβριδικό Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας.
 • Αντιστάσεις τοποθετούνται επί των τροχών μετατρέποντας την ενέργεια αναγεννητικής πέδησης σε θερμότητα, προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά. Με την υλοποίηση του έργου, πλέον, η ανάγκη για αυτή τη μετατροπή δεν θα είναι απαραίτητη.
 • Μείωση του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την εταιρία λειτουργίας του μετρό.

Οι ερευνητικοί στόχοι του έργου είναι:

 • Τεχνολογική αρτιότητα και οικονομική βιωσιμότητα του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας προκειμένου να εφαρμοστεί στο μετρό της Αθήνας καθώς και σε παρόμοιες εγκαταστάσεις
 • Βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής του Υβριδικού Συστήματος
 • Ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

 • Εφόσον η αξιολόγηση της ανάπτυξης του συστήματος αποθήκευσης αποδειχθεί ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να βρουν ευρύτερη εφαρμογή.
 • Η στρατηγική διαχείρισης του συστήματος αποθήκευσης, αναμένεται να βρει ευρεία οικονομική και εμπορική αξιοποίηση.
 • Τα επιστημονικά αποτελέσματα του έργου και ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική/σχεδιασμός και η στρατηγική διαχείρισης ενέργειας θα αποτελέσουν πεδίο ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα και νέο τομέα διδασκαλίας.

Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική ευκαιρία συνεργασίας με τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Μεταφορών καθώς και να αξιοποιηθούν εμπορικά. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των ερευνητικών ιδρυμάτων, των εταιριών και των επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ).

Το ερευνητικό έργο MetroHESS, διακρίνεται σε ενότητες εργασίας προκειμένου για την βέλτιστη παρακολούθηση του. Αρχικά θα διενεργηθούν μετρήσεις του δυναμικού ενέργειας αναγεννητικής πέδησης επί των συρμών και επί του συστήματος έλξης των τραίνων καθώς και παράλληλες ενεργειακές επιθεωρήσεις επί επιλεγμένων σταθμών του δικτύου του μετρό της Αθήνας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό του Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας. Μετά το σχεδιασμό και την προ-διαστασιολόγηση των μεταβλητών του συστήματος θα ακολουθήσει η αρχιτεκτονική του συστήματος περιλαμβάνοντας έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος, ανάλυση κόστους-οφέλους, μελέτη σκοπιμότητας. Στη συνέχεια, οι προεπιλεχθείσες μεταβλητές θα αναλυθούν περαιτέρω διαμέσου προσομοιώσεων/μαθηματικών μοντέλων προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αλλά και να επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασμός λειτουργίας τους. Μετά και τα αποτελέσματα των αλγορίθμων θα ακολουθήσει η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος, που θα περιλαμβάνει τη διαστασιολόγηση όλων των μερών του εξοπλισμού/ σχεδιασμός διεπαφών/ κατάλληλη επιλογή ηλεκτρονικών ισχύος καθώς και τον έλεγχο λειτουργίας τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα υλοποιούνται δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας. Σκοπός της στρατηγικής διάδοσης είναι αφενός το έργο να γίνει ευρύτερα γνωστό στο κοινό αφετέρου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων προκειμένου να επιτευχθεί βιωσιμότητα και διάδοση των αποτελεσμάτων. Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα αξιολογηθεί για την απόδοση και την οικονομική του βιωσιμότητα και για το λόγο αυτό θα προηγηθεί εκπόνηση SWOT analysis, έκθεση σεναρίων χρήσης καθώς και πλάνο αξιοποίησης αποτελεσμάτων. Η καινοτομία του έργου βασίζεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση μοντέλων γενικής προσέγγισης, απεναντίας, το έργο θα εκμεταλλευτεί πρωτογενή πραγματικά ενεργειακά δεδομένα, τα οποία θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια των ενεργειακών

Οι Έλληνες εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι το ΚΑΠΕ και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ενώ οι Γερμανοί εταίροι είναι το Ινστιτούτο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου του Αννόβερο (Leibniz Universität Hannover) και η εταιρεία Stercom Power Solutions GmbH. Επίσης, στην υλοποίηση του έργου συμμετέχει και η εταιρία λειτουργίας του μετρό, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ).

 

Αντικείμενο Έργου

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε τη δημιουργία ενημερωτικού βίντεο.

 

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο